TAWASHULAN – ASRAFIYAH

05 February 2011
TAWASHULAN – ASRAFIYAH

1. Ta'awudz – Basmallah


2. Syahadat ( 7 X )


3. Liridlollohi ta'ala………………………………al fatihah
4. illa hadrotih nabiyyil musthafa Muhammaddin
sawwb sayiddil anbiya'i wal mursalin wa auliya'i
was sholihin………………………………………………al fatihah


5. illa hadhroti alaa alihi wa azwajihi wa
dzuriyatihi wa auladihi khusushon ashabul kisa'
wa al muthathohirin sayyidatina Fathimah az
zahra wa quthb ul Imam sayyidina Aly kmwj wa al
Hassan assibty wa al Hussain assibty radhiyallahu
ajmain...…al fatihah


6. ilaa hadhroti jami'il malaikati muqorrobin,
malaikatul arsy wa malaikatul arba' wa jami'il
anbiya'i wal mursalin wa illa hadhroti
ashabunnaby saw wa khulafaurrasyidin khusushon
ahlul badri wa ahlul baiaturridwan…….al fatihah


7. ilaa hadhroti al imam ahlul bayt al-imam assayed
Ali karamallahuwajhah , al-imam assayed Hasan al-
mustsanna, al-imam assayed Husain al-mujtaba, al-
imam assayed Ali zain abidin assajad, , al-imam
assayed Muhammad al-baqir, al-imam assayed jafar
asshodiq,al-imam assayed Musa al-kadzim, al-imam
assayed Ali arridha, al-imam assayed Muhammad at
taqy, al-imam assayed ali an naqy ,al-imam
assayed Hasan al askari, al-imam Muhammad al
mahdi quthubul Zaman……….……………………..al fatihah


8. ilaa hadhroti walisanga ing jawi, Kanjeng sunan
Ampel, Kanjeng Sunan Benang, Kanjeng sunan Giri,
Kanjeng Sunan Demak, Kanjeng sunan Drajat,Kanjeng
sunan Kalijaga, Kanjeng sunan Muria, Kanjeng
sunan Kudus, Kanjeng Sunan Gunung Jati wa
khususon Kanjeng sunan tembayat
waliyullah kalifatullah wa kalifaturrosulullah
saw shohibil karommati
fiddunya wal akhirah assayed Abdurrachman al
fatah billah imam panetep panotogomo....al fatihah


9. ilaa hadhroti Syaih wa syaihuna wa masyaikh ahlul
thoriqati fi shirati rasulullah saw wa
atthoriqati qadiriyya wa tariqati naqsabandiyya
wa tariqati sadziliyya wa tariqati riffaiyya wa
syatariyya wa tijaniyya wa tariqati ahl bayt wa
tariqati ba'alawiyya,wa ahlu shalafusholihi ra wa
imam madzhabi fil islam…….....al fatihah


10. ilaa hadhroti abina wa ummina wa jadda jaddatina
wa azwajina wa
dzurriyatina wa alaa alina wal jami'il muslimin
wal muslimat wa fil ummati Muhammad saw fiddunya
wal akhirat……………………………………………….alfatihah.


11. ilaa hajatii…………………………………………………………………alfatihah


a. Audzu billahi minnasyaitonnirojiem
Bismillahirrochmannirochiem
b. Astaghfirullah hal Adzhim………………………..( 100 X )
c. Al – Ihlas…………………………………………..….( 100 X )
d. La ilaaha ilallah……………………………..………( 100 X )
e. ALLAH – ALLAH – ALLAH……………………..….( 100 X )
f. Sholallahu `alaa Muhammad……………………..( 100 X )


1. Allahumma sholli `alla sayyidina Muhammad wa alaa
`ali sayiddina Muhammad kamma sholaita alla
sayyidina ibrohim wa alaa ali sayiddina
ibrohim innaka hamidummajid
2. Allahulaa illa ha ila huwal hayyul qayyum……………………
3. syahidallah ……………………………….
4. amanna rasuulu bimaa unzila………………
5. allahumma sholi wa shalim wa barik allaa
sayyidina Muhammad rasulullah wa ladzina
ma'ahum…………..………..
6. subkhanaka robbika izzati amma yasifun wa
ssalamun alaa mursalin wal hamdulillahirrobil
`alamin.


( Haris bin Sayyid Abdurrachman )

ShareThis