12 Sifat istri solehah

28 October 2011
Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki,
yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. 
(HR. Abu Dawud no. 1417. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahberkata dalam Al-Jamiush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim.´)Istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkansetelahnya:


1. Penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya.Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepadakalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasihsayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminyaseraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha.´ (HR. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. 257. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah, Asy- Syaikh Al Albanirahimahullah, no. 287)

2. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian, dan yang semacamnya.

3. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. Al Quran :

4. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiapseorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepadakeduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(an-Nuur: 2-3).


5. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatuperbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,´ (al-Israa: 32)

 Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dantidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yangdemikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,´ (al-Furqaan:68-69).

6. Menjaga rahasia-rahasia suami, lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Asma bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. Ketika itu kaum lelakidan wanita sedang duduk. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya:

Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saatberhubungan intim), dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yangdiperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yangmenjawab. Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah,sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya, demikian pulamereka (para suami).´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda:

Jangan lagikalian lakukan, karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemudengan syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya sementara manusiamenontonnya.´ (HR. Ahmad 6/456, Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam AdabuzZafaf (hal.63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan)

7. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bilasuaminya memandang akan menyenangkannya. Rasulullah Shallallahu µalaihi wasallam bersabda: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akanmenjaga dirinya´. (HR. Abu Dawud no. 1417. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahberkata dalam Al-Jamiush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim.´)

8. Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar), ia tidakmenyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangisuaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa, terkecuali bilasuaminya mengizinkan. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedangbepergian) kecuali dengan izinnya´. (HR. Al-Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)

9. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya,karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanitayang kufur.´ Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepadaseorang di antara mereka (istri) setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernahmelihat darimu kebaikan sama sekali.´
(HR. Al-Bukhari no. 29 dan Muslim no. 907)

10 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya, tidak menolaknyatanpa alasan yang syar¶i, dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya, karena ia tahudan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya.´ (HR. Muslim no.1436)


11. Melegakan hati suami bila dilihat. Rasulullah bersabda, ´Bagi seorang mukmin laki-laki, sesudah takwakepada Allah SWT, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya,selain istri yang shalehah. Yaitu, taat bila diperintah, melegakan biladilihat, ridha bila diberi yang sedikit, dan menjaga kehormatan diri dansuaminya, ketika suaminya pergi.´ (HR Ibnu Majah).

Amanah. Rasulullah bersabda, ´Ada tiga macam keberuntungan (bagiseorang lelaki), yaitu: pertama, mempunyai istri yang shalehah, kalau kamulihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatandirinya dan hartamu «´ (HR Hakim).

12.  Istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikirdan berperasaan bagi suaminya. Allah SWT berfirman, ´Di antara tandakekuasaan-Nya, yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamusendiri, agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Sungguh di dalamhati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yangberpikir.´(QS Ar Rum [30]: 21)

Mahluk terindah itu bernama wanita Sholehah

Sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona
begitu sempurna
begitu menawan
begitu indah,...

Sahabatku,
tak ada yang menyangkal bahwa kita, wanita, adalah sangat indah
cobalah kita menengok cermin
betapa sempurna Allah menciptakan kita
betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita
betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita
betapa indah mata kita Subhanallah..
betapa indahnya wanita,

Sahabatku,
sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan,
keindahan batin dan keindahan lahir,
keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri,
ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita
keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah, mulia dan penuh kharisma
semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita, semakin indahlah kita
siapapun yang melihat kita, tentu akan merasa kagum
kita akan lebih dicintai ...

Sahabatku,
keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga
keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah
keindahan lahir terletak pada tersembunyinya, bukan pada terbukanya
dan,jika kita mensyukurinyajika kita bertakwa
jika kita menjaganyamaka, akan semakin menambah keindahannya

Sahabatku,
wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim
wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam
wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan

Maka,

lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain
bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit
bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah
bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah
bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah

Sahabatku,

itulah yang dinamakan wanita terindah
wanita tercantik nan Sholehah
Duhai saudariku
tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah...... 


Andaikan dapat bergelar shalihah
WANITA YG DISAYANGI.........
 

Adalah pencipta tuhannya 
yg mengalir cinta,takut dan harap
yg menguasai perjalanan
penghidupannya,dari waktu ke waktu 
dari hari ke hari 
sehingga perjalanan diantara
jasad dan nyawanya berakhir..
WANITA YG DIRINDUKAN.........
 

Yg menutup auratnya
dari pandangan mata ANJABI..
kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya,
di sanjung tinggi,penduduk langit dan bumi..
WANITA YG DI IMPIKAN......
 

Adalah yg mendekatkan,
hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim 
disaat orang lain dilenakan kebendaan.
WANITA YG DIKASIHI.... 


Yg bersyukur dgn apa adanya,
yg bersabar pada yg tiada,
cinta pada hidup yg sederhana,
yg tdk bermata kebendaan..    
WANITA YG DISUKAI....
 


ShareThis